Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:6 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Dominika, Laura, Norbert
A+ A A-

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od 5 lutego 2017 r. do 10 marca 2017 r.

6 lutego 2017 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na zakup i dostawę suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2017,
b) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2017 roku w drodze zlecenia,
c) powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu własnego gminy pn. kultura fizyczna
i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2017 roku w drodze zlecenia.

7 lutego 2017 r.
1. Uczestniczyłem w odprawie Policji powiatu gryfickiego. Tematem odprawy była informacja
o działalności policji w roku 2016.

8 lutego 2017 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok

9 lutego 2017 r.
1. Przyjąłem 7 interesantów.

10 lutego 2017 r.
1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła nr 35 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studia.

13 lutego 2017 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
c) ustalenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice,
d) ustalenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice.

14 lutego 2017 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a)ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
b) ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

15 lutego 2017 r.
1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła nr 24 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. I Armii Wojska Polskiego. Tematem zebrania było m.in. wybranie nowego Zarządu Koła.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/1 położnej w Gryficach, Gmina Gryfice.

16 lutego 2017 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/1 położnej w Gryficach, Gmina Gryfice,
b) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok,
c) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 230/11 obręb nr 6 miasta Gryfice,
d) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 53/29 obręb Brodniki.

17 lutego 2017 r.
1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice.

22 lutego 2017 r.
1. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 43/2 obręb Zielin,
b) określenia jednostkowej stawki dotacji na 2017 rok dla Gimnazjum dla Dorosłych „TOM" w Gryficach,dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym,
c) określenia jednostkowej stawki dotacji na 2017 rok dla przedszkola niepublicznego – Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym.

23 lutego 2017 r.
1. Przyjąłem 6 interesantów.
2. Odwiedziłem w świetlicach wiejskich w Smolęcinie, Rotnowie, Barkowie, Trzygłowie
i Świeszewie dzieci uczestniczące w zajęciach w ramach ferii zimowych 2017 r.

24 lutego 2017 r.
1. Wziąłem udział w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ Gryfice. Tematem posiedzenia było m.in. wyrażenie zgody na zakup tomografu komputerowego dla potrzeb SPZZOZ Gryfice.

27 lutego 2017 r.
1. Przewodniczyłem posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 97/11 obręb Zaleszczyce.

28 lutego 2017 r.
1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
2. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Przybiernówko.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok.

2 marca 2017 r.
1. Przyjąłem 10 interesantów.

6 marca 2017 r.
1. Uczestniczyłem w spotkaniu z okazji 72-lecia polskich Gryfic.

8 marca 2017 r.
1. Spotkałem z się z p. Sławomirem Pawlakiem – kierownikiem o/ANR w Gryficach. Celem spotkania było przyspieszenie procesu przekazywania działek nieruchomości na potrzeby inwestycyjne Gminy Gryfice.
2. Wydałem zarządzenia w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 97/4 obręb nr 5 miasta Gryfice

9 marca 2017 r.
1. Przyjąłem 10 interesantów.
2. Spotkałem się z V-ce Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego p. Jarosławem Rzepą. Celem spotkania było m.in.:
- granty sołeckie - 2017,
- możliwości rozbudowy Muzeum Kolejnictwa w Gryficach,
- sprawy bieżące.

10 marca 2017 r.
1. Z okazji Dnia Sołtysa spotkałem się z sołtysami gminy Gryfice.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu sprawozdawczym OSP Rotnowo.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk