Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:11 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Cyprian, Olga, Benedykt
A+ A A-

1. Uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym z mieszkańcami naszej gminy i zaproszonymi gośćmi.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 34/17 obręb numer 9 miasta Gryfice,
c) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
d) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2016 roku w drodze zlecenia.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryficach. Porządek obrad przewidywał m.in.:
a) przyjęcie informacji dotyczącej zawartych umów w roku 2015 w ramach aktywnych form zwalczania bezrobocia,
b) podjęcie uchwały Rady w sprawie zaopiniowania planu wydatków Funduszu Pracy na rok 2016.
Zabezpieczone kwoty wydatków dla Gminy Gryfice wynoszą:
- roboty publiczne: 380.000 zł (2015 r. - 390.000 zł),
- prace społecznie-użyteczne: 122.472 zł (2015 r. - 93.312 zł).
2. Przyjąłem 10 interesantów.
3. Wydałem zarzadzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
b) utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o.
w 2016 roku.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok,
b) zadsyponowania publikacji „Sparta Gryfice 1947-2014 piłka nożna w regionie".

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z udziałem dyr. Agencji Nieruchomości Rolnych O/Szczecin. Celem spotkania było omówienie nowych zasad nabywania przez rolników ziemi rolniczej.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Gryficach procedury ewidencji podatków
i opłat lokalnych,
b) wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Gryficach procedury windykacji podatków i opłat lokalnych.

1. Przyjąłem 3 interesantów.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
b) nieodpłatnego przekazania radiomagnetofonów dla Szkoły Podstawowej Nr 3
w Gryficach.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2016/2017,
b) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi położonych w Rzęskowie, Gmina Gryfice.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania Komisji Socjalnej,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2016 roku,
c) nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci wodociągowej do m. Popiel (Tartak) dla Zakład Usług Komunalnych w Gryficach,
d) nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci wodociągowej w ul. Akacjowej dla Zakład Usług Komunalnych w Gryficach,
e) nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Śniadeckich dla Zakład Usług Komunalnych w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym sołectwa Świeszewo.
2. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Gryfice.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach.

1. Przyjąłem 10 interesantów.

1. Odbyłem spotkanie z komendantem KPP w Gryficach, p. Andrzejem Spaczyńskim
w związku z jego przejściem na emeryturę.
2. Spotkałem się z dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Koszalinie. Celem spotkania była sprawa obejścia drogowego Gryfic w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 105.
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym położonej w Rzęskowie, gmina Gryfice,
b) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym położonej w Gryficach przy ul. Sienkiewicza,
c) powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

1. Przyjąłem 9 interesantów.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk