Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
A+ A A-

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok.

1. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem aneks do umowy
o finansowanie zadania inwestycyjnego budowy lamp solarnych.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania elementów placów zabaw położonych przy ul. Niechorskiej w Gryficach,
b) udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów związanych z realizacją partnerskiego projektu systemowego dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach,
c) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 212/44 obręb Borzyszewo, gmina Gryfice,
d) ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej położonej na dz. nr 57/4 obręb Dziadowo,
e) ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej - lokal użytkowy o pow. 23,75 m2 w budynku w m. Rotnowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela sąsiedniego lokalu położonego w dz. nr 255 o powierzchni 1.552,00 m2.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości.

1. Uczestniczyłem w Zgromadzeniu CZG R-XXI.
Na posiedzeniu przyjęto:
a) informację z działalności Zarządu za okres między sesjami,
b) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęto uchwały w sprawie:
a) zmiany planu finansowego na rok 2015,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2015-2022,
c) ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2016 rok.

1. Przyjęto 2 interesantów.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok,
b) przeprowadzenia likwidacji rzeczowych składników majątku Urzędu Miejskiego w Gryficach,
c) zasad przygotowania, przeprowadzenia i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk: GNIEWOSZ-15,
d) otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w IV kwartale 2015 r. w drodze zlecenia,
e) powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w IV kwartale 2015 r. w drodze zlecenia,
f) licytacji miejsc do handlu przy cmentarzach komunalnych w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Trzygłowie.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 60/13 obręb Brodniki,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 424/99 obręb Rzęskowo ul. Leśna Ostoja,
c) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 358/20 obręb Borzyszewo, gmina Gryfice,
d) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 497/3 obręb Świeszewo, gmina Gryfice.

1. Uczestniczyłem w dożynkach sołeckich w Rotnowie i Raduniu.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/45 o powierzchni 974 m2 położoną przy ulicy Malinowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
b) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/46 o powierzchni 977 m2 położoną przy ulicy Liliowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
c) powołania komisji do oceny przydatności sprzętu strażackiego i jego likwidacji,
d) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/44 o powierzchni 929 m2 położoną przy ulicy Liliowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
e) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/43 o powierzchni 1.025 m2 położoną przy ulicy Malinowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
f) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/42 o powierzchni 1.103 m2 położoną przy ulicy Liliowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
g) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/41 o powierzchni 979 m2 położoną przy ulicy Malinowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
h) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/40 o powierzchni 1.101 m2 położoną przy ulicy Liliowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
i) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/39 o powierzchni 1.006 m2 położoną przy ulicy Malinowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
j) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 39/15 o powierzchni 29 m2 położoną przy ulicy Niechorskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
k) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 239/19 Obręb nr 8 m. Gryfice przy ul. Zdrojowa.

1. Przyjąłem 9 interesantów.
2. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Dnia Sybiraka.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 347/37 obręb Borzyszewo,
b) nieodpłatnego przekazania dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzygłowie - zwiększenie wartości środka trwałego budynku Szkoły Podstawowej w Trzygłowie - wymiana pokrycia dachowego na budynku,
c) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. Nr 338/37 obręb Borzyszewo ul. Rolna, gmina Gryfice.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 252 o powierzchni 65 m2 położoną przy ulicy Sosnowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, W.Witosa, Niepodległości, Podgórnej oraz w m. Borzęcin, Niekładź i Grądy.

1. Uczestniczyłem w gminnych dożynkach w Gryfowie Śląskim.

1. Uczestniczyłem w powiatowo-gminnych dożynkach w Gryficach.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk