Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
A+ A A-

1. Przyjęto 2 interesantów.
2. Udział w pierwszym spotkaniu nowo wybranych sołtysów gminy Gryfice na kadencję 2015-2019. Podczas spotkania podziękowano sołtysom, którzy dotychczas pełnili te funkcje, a nie zostali wybrani na kolejną kadencję. Złożono gratulacje nowo wybranym gospodarzom sołectw oraz życzono owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej.
3. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok,
b) ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
c) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości,
d) nieodpłatnego przekazania dokumentacji technicznej - droga w m. Borzyszewo.

4 maja 2015 r.
1. Udział w uroczystym apelu poświęconym obchodom Dnia Strażaka, który odbył się
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach.
2. Udział we mszy św. celebrowanej w intencji strażaków w kościele pw. Świętego Floriana w Przybiernowie gm. Brojce.
3. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) ustalenia ceny guntu stanowiącego działkę nr 62/26 o powierzchni 1.364 m2 położoną przy ulicy Ogrodowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
b) ustalenia ceny guntu stanowiącego działkę nr 62/27 o powierzchni 1.432 m2 położoną przy ulicy Ogrodowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
c) ustalenia ceny guntu stanowiącego działkę nr 62/28 o powierzchni 1.436 m2 położoną przy ulicy Ogrodowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
d) ustalenia ceny guntu stanowiącego działkę nr 62/29 o powierzchni 1.633 m2 położoną przy ulicy Ogrodowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 242/28 położonej w Gryficach przy ul. Sportowej,
b) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 198/8 o powierzchni 209 m2 położoną przy ulicy Śniadeckich w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
c) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 399/2 o powierzchni 1983 m2 położoną przy ulicy Bursztynowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok,
b) przeprowadzenia konsultacji społecznych,
c) ustalenia ceny udziału do 1/4 części własności niezabudowanej nieruchomości
o numerze geodezyjnym 129/3 o powierzchni 0,0915 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Borzęcin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
d) ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 22/15
o powierzchni 2120 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Niekładź, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
e) ustalenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 10/3 o powierzchni 1561 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Grądy, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego.

1. Przyjęto 6 interesantów.
2. Udział w zebraniu mieszkańców miasta Gryfice w celu wyboru Rady i Zarządu Osiedla Nr 4 na nową kadencję.
3. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 1/76 obręb Jabłonowo,
b) powołania komisji dla wyboru oferty na przeprowadzenie zajęć dla uczniów
w projekcie pn.: „Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice",
c) nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w likwidacji
w Gryficach sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach
w działce 63/13 w obrębie Gryfice 7,
d) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali,
e) ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal nr 1, położonej w miejscowości Wołczyno 6 gmina Gryfice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
f) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.

1. Udział w zebraniu mieszkańców miasta Gryfice w celu wyboru Rady i Zarządu Osiedla Nr 2 na nową kadencję.
2. Udział w uroczystościach związanych z oficjalnym oddaniem Murów Obronnych
i zamknięciem IV etapu projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego - rewaloryzacja i zabezpieczenie techniczne Murów Obronnych przy ul. Murarskiej - Strzeleckiej i ul. Wałowej w Gryficach". Spotkanie odbyło się przy Bramie Wysokiej w Gryficach.

1. Wydano zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2015 rok,
b) ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. w Urzędzie Miejskim
w Gryficach,
c) zmiany zarządzenia Nr 317/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością.

1. Udział w zebraniu mieszkańców miasta Gryfice w celu wyboru Rady i Zarządu Osiedla Nr 1 na nową kadencję.
2. Wydano zarządzenie w sprawie:
a) powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

1. Przyjąłem 7 interesantów.
2. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2015 r. dla przedszkola niepublicznego - Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym,
b) powołania komisji dla wyboru oferty na modernizację ulicy Leśnej – etap II wraz
z zagospodarowaniem terenu przy Wieży Prochowej w Gryficach.

1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

1. Odbyłem spotkanie z dyr. placówek oświatowych. Celem spotkania było omówienie zasad opracowania arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2015/2016, spraw bieżących oraz potrzeb finansowych jednostek.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) przekazania wydawnictwa: Monografia „Gryfice – dzieje miasta".

1. Spotkałem się z Komendantem Straży Granicznej w Świnoujściu ppłk. Sławomirem Gorzałczyńskim oraz Kierownikiem Grupy Zamiejscowej w Rewalu ppor. Marcinem Kopciem. Celem spotkania było omówienie współpracy Urzędów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2015 rok,
b) powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.
2. Odbyłem spotkanie z dyr. placówek oświatowych. Celem spotkania była analiza finansowa budżetów finansowych placówek.
3. Przyjąłem 9 interesantów.

1. Uczestniczyłem w seminarium na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Spotkanie odbyło się w Uniwersytecie Szczecińskim.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmiany procedury określającej sposób postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń biurowych, urządzeń i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
b) wprowadzenia instrukcji przyjmowania oraz odprowadzania wpłat ze sprzedaży biletów wstępu na pływalnię w Gryficach.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. Nr 185 obr. Nr 1 m. Gryfice.

1. Przyjąłem 4 interesantów.
2. Odbyłem spotkanie z dyrektorami, kierownikami i naczelnikami wydziałów. Tematem spotkania była realizacja budżetu gminy w bieżącym roku oraz sprawy bieżące.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk