Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Zaleszczyce.
2. Przyjąłem 5 interesantów.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek
w trakcie budowy) zlokalizowanej na Dz. Nr 1/78, obręb Jabłonowo.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r.
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
◦ powołania komisji skrutacyjnej do liczenia głosów w sprawie budżetu obywatelskiego na 2015 rok,
◦ powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziałów nieruchomości,
◦ przekazania kotła gazowego Vaillant Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach,
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości gruntowych /budynki prognozowane/ zlokalizowane w obr. nr 8 miasta Gryfice przy ul. Zdrojowej,
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr. 347/3 obręb Borzyszewo,
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 444/4 w m. Osada Zdrój, obręb Brodniki.

1. Przyjąłem 6 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
◦ nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w likwidacji
w Gryficach do utrzymania 2 wiaty przystankowe w miejscowości Górzyca, Gmina Gryfice,
◦ powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego,
◦ zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
◦ przeprowadzenia konsultacji społecznych.

1. Z Wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą podpisałem aneks do umowy
o dofinansowanie budowy drogi do Skowron.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej na terenie dz. nr 201/3 obręb Otok, gm. Gryfice.

1. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie III Wieku
w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Seniora w sołectwie Grądy.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
◦ powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziałów nieruchomości,
◦ powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
◦ zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Przyjąłem 10 interesantów.
2. Uczestniczyłem w Forum Społeczno-Gospodarczym zorganizowanym przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
◦ ustalenia regulaminu pływalni przy ul. Sienkiewicza w Gryficach, wysokości opłat za korzystanie z pływalni, sposobu pobierania opłat i przekazywania ich do kasy Urzędu Miejskiego,
◦ wdrożenia do praktyki zmian do „Księgi Jakości Systemu Zarządzania Jakością"
i obowiązku jej stosowania w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
◦ powołania komisji dla wyboru oferty na modernizację nawierzchni ulicy Rodziewiczówny i Tenisowej w Gryficach.

1. Odbyłem spotkanie z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego w SP Nr 4.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
◦ powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości,
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek
w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 196/4 obr. nr 6 miasta Gryfice,
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek
w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 87/4 obr. Zaleszczyce,
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek
w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 210/2 obr. nr 6 miasta Gryfice,
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek
w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 70/1 obręb Jasiel,
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek
w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 230/2 obr. nr 6 miasta Gryfice,
◦ nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 291/11 obr. Borzyszewo, ul. Owocowa,
◦ zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
◦ powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko pracownika ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim
w Gryficach.

1. Spotkałem się z delegacją z partnerskiego miasta Meldorf (Niemcy).

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk