Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:11 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Cyprian, Olga, Benedykt
sprawozdania baner
A+ A A-

1. W Miejskiej Bibliotece Publicznej uczestniczyłem w debacie p.t. „Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym".
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok,
b) przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2013 r.,
c) udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.

1. Przyjąłem 3 interesantów.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• wysokości dotacji dla szkół i przedszkoli, dla których Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu z sołtysami Gminy Gryfice. Omawiane sprawy to:
• potrzeba poprawy infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej oraz gazyfikacji na obszarach wiejskich,
• realizacja zadań z programu LGD Gryflandia,
• sprawy bieżące.

1. W ramach projektu konkursowego „Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej" uczestniczyłem w seminarium „Wyzwania i szanse ekonomii społecznej w powiecie gryfickim".
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
• ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu GKRPA. Tematem posiedzenia było m.in.: zaopiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• upoważnienia inspektora ds. windykacji podatków i opłat lokalnych do podejmowania w imieniu Burmistrza jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji,
• upoważnienia podinspektora ds. windykacji i egzekucji administracyjnej do podejmowania w imieniu Burmistrza jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Obrębie Sikory, m. Mierzyn Dz. Nr 36/1.

1. W Ośrodku Szkolenia Ekologicznego w Zalesiu k/Tanowa uczestniczyłem w seminarium na temat pozyskiwania środków finansowych na cele edukacji ekologicznej.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 589 położonej w Gryficach przy ul. Melchiora Wańkowicza.
3. Przyjętych zostało 3 interesantów.

1. Uczestniczyłem w podpisaniu umowy na dofinansowanie rekultywacji 13 składowisk odpadów komunalnych, w ramach projektu pn. „Szumiące trawy na składowiskach CZG
R-XXI". Koszt całkowity projektu to ponad 44 mln zł, a dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie wyniesie do kwoty 37.310.432,71 zł.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• obniżenia ceny sprzedaży gruntu stanowiącego działkę nr 186 o powierzchni 612 m2, położoną przy ul. Kamieńskiej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

1. Przyjąłem 11 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu usytuowanego na działce nr 12 o powierzchni 13,53 m2, położonego przy ulicy Nadrzecznej 44 w Gryficach, przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
• ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu dwustanowiskowego usytuowanego na działce nr 22/15 o łącznej powierzchni 76,20 m2, położonego w miejscowości Niekładź, przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

1. W GDK spotkałem się z wolontariuszami akcji „Serce Plus Święta". Celem spotkania było podsumowanie XV edycji akcji i przekazanie podziękowań najbardziej aktywnym uczestnikom.
2. Odbyłem cykliczne spotkanie z sołtysami. Tematem spotkania były sprawy bieżące, rozliczanie funduszu sołeckiego oraz zebranego podatku rolnego i innych danin przez sołtysów.
3. Podpisałem umowę z Jarosławem Rzepą – v-ce marszałkiem woj. zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy drogi do m. Skowrony.

1. W GDK spotkałem się z rencistami i emerytami Gminy Gryfice. Celem spotkania było poinformowanie o zadaniach wynikających z przyjętego na rok bieżący budżetu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia ludzi starszych.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali - pomieszczeń biurowych przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady SPZZOZ Gryfice.

1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Przybiernówko.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk