Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok.

1. Przyjąłem 9 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2014 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,
b) zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok,
c) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Banku Spółdzielczego Gryfice.

1. Przyjąłem 7 interesantów.
2. Uczestniczyłem w okolicznościowym spotkaniu z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Uśmiech" w Gryficach.
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Gryficach. Celem spotkania było przekonsultowanie kandydata na stanowisko zarządzającego czasowo placówką oświatową (p. Katarzyna Przybyłek).
2. Spotkałem się z Radą Rodziców Gimnazjum Nr 1 w Gryficach.

1. Wydałem zarzadzenia w sprawach:
a) przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gryfice za 2013 rok,
b) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/18 o powierzchni 256 m2 położoną przy ulicy Niepodległości 7 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
c) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/16 o powierzchni 244 m2 położoną przy ulicy Niepodległości 8 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
d) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/15 o powierzchni 239 m2 położoną przy ulicy Niepodległości 9 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
e) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/14 o powierzchni 182 m2 położoną przy ulicy Podgórnej 1 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
f) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/13 o powierzchni 145 m2 położoną przy ulicy Niepodległości 10 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) przekazania w zarządzanie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Gryficach przy ul. Orzeszkowej 10,
b) zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Święta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 4/220 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/92 o pow. 864 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo,
b) zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 1125/14 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) dz. Nr 439/1 obr. Rzęskowo ul. Leśna polana,
c) zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Przyjąłem 4 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) dz. Nr 439/1 Obręb Rzęskowo ul. Leśna polana.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu z V-ce premierem Januszem Piechocińskim.
2. Uczestniczyłem w dekoracji 6 par małżeńskich medalami „za wieloletnie pożycie małżeńskie".
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) dz. Nr 338/30 Obręb Borzyszewo ul. Rolna,
c) powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów,
b) upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów,
c) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych.

1. Wydałem zarządzenie:
a) o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

1. Uczestniczyłem w otwarciu turnieju piłki siatkowej kobiet w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach.

1. Przyjąłem 9 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
2. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 60-lecia PKS Gryfice.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk