Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Kukań.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok,
• wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej.

1. Przyjąłem 12 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Ościęcin.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiącej część działki nr 66 o powierzchni 12.9940 ha, położonej w Smolęcinie Gmina Gryfice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na wykonanie rekultywacji terenu,
• rezygnacji z prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego nr 4 klatka C położonego w budynku nr 4 w Gryficach przy ul. Nowy Świat,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany) Dz. Nr 40/28-40/31 Obr. Nr 6 m. Gryfice przy ul. Śniadeckich,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany) Dz. Nr 424/185 Obr. Rzęskowo ul. Sowia, gm. Gryfice,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) Dz. Nr 376/19 Obr. Nr 6 m. Gryfice przy ul. Widokowej.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów.

1. Umowa notarialna w kancelarii w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) Dz. Nr 33/11 Obr. Nr 1 przy ul. Bursztynowej.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
• ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
• udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice,
• powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2014 r. w drodze zlecenia.

1. Przyjąłem 10 interesantów.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w miesiącu styczniu 2014 r.

1. Uczestniczyłem w otwarciu XII Turnieju szachowego w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w otwarciu turnieju piłki siatkowej im. Sławomira Białego.
2. Spotkałem się z delegacją miasta partnerskiego Güstrow oraz gminy Gryfów Śląski.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

1. Przyjąłem 6 interesantów.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• powołania zespołu spisującego do przejęcia/przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach przy ul. Kamienna Brama 1A - Dom Pracy Twórczej wraz z wyposażeniem.

1. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach uczestniczyłem w promocji książki p. Alicji Czerwińskiej.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• powołania komisji do likwidacji budynków mieszkalnych położonych w Gryficach przy ul. Leśnej nr 1 i Leśnej nr 3,
• zmiany zarządzenia Nr 510/2012 Burmistrza Gryfic z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Gryficach.

1. Spotkałem się z załogą Zakładu Gospodarki Komunalnej Gryficach.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu GKRPA.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w m. Rzęskowo ul. Sowia Dz. Nr 424/190,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w m. Rzęskowo ul. Sowia Dz. Nr 424/14,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w m. Rzęskowo ul. Sowia Dz. Nr 424/120.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk