Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:11 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Cyprian, Olga, Benedykt
sprawozdania baner
A+ A A-

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok.

1. Umowy notarialne w Gryficach.

1. Umowy notarialne w Gryficach.

1. Na zaproszenie Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego uczestniczyłem w Wojewódzkiej Inauguracji Dni Olimpijczyka w Kołobrzegu.

1. Uczestniczyłem w akademii z okazji Dnia Ziemi.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki nr 385 położonej w Gryficach przy ul. Turkusowej nr 1.

1. Przyjąłem 3 interesantów.
2. Przewodniczyłem obradom Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Słajsinie. Tematem sesji było m.in.:
I. Omówienie programu:
a) Budowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie
b) „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI"
c) Instalacji fotowoltaicznej
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2013 rok
b) Udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku
c) Ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu CZG R-XXI
d) Zmiany planu finansowego na rok 2014
e) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej
3. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) dz. Nr 188 Obr. Nr 1 przy ul. Perłowej.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu w Starostwie Powiatowym. Celem spotkania było omówienie przygotowań do okresu programowania nowej perspektywy unijnego finansowania w latach 2014-2020, w ramach RPO w drodze Kontraktu Samorządowego.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego dla celów głosowania korespondencyjnego.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) zmiany Zarządzenia Nr 1085/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 08 kwietnia 2014 r.

1. Przyjąłem 2 interesantów.
2. Odbyłem spotkanie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych. Celem spotkania było omówienie arkusza organizacyjnego roku szkolnego 2014/2015, sprawy bieżące oraz potrzeby remontowe placówek oświatowych. Została omówiona również analiza kosztów funkcjonowania placówek szkolnych.
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok,
b) zmieniające zarządzenie w sprawie wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Gryfice.
c) regulaminu udzielania zamówień publicznych.

1. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem aneks do umowy o dofinansowanie
w ramach PROW-u budowy świetlicy w Otoku.

1. Wydałem zarzadzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości,
b) powołania komisji dla wyboru oferty na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skowrony.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) Dz. nr 86/8 Obręb Brodniki,
b) nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) Dz. nr 368 Obr. Nr 1 przy ul. Perłowej.

1. Przyjąłem 5 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 218/2 o powierzchni 489 m2 położoną przy ulicy Śniadeckich w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
b) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 244/24 o powierzchni 1.095 m2 położoną przy ulicy Wincentego Witosa w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
c) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 244/23 o powierzchni 831 m2 położoną przy ulicy Wincentego Witosa w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
d) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 287/1 o powierzchni 1.121 m2 położoną przy ulicy Niechorskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
e) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 287/2 o powierzchni 1.469 m2 położoną przy ulicy Niechorskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
f) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 298/2 o powierzchni 96 m2 położoną pomiędzy ulicami Perłową a Szmaragdową w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego,
g) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 91/2 o powierzchni 291 m2 położoną przy ulicy Bursztynowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
h) ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 610/2 o powierzchni 193 m2 położoną przy ulicy Gdańskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
i) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko poborcy w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
j) ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
k) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok,
l) wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gryfice.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu położonego w m. Smolęcin, Gmina Gryfice,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Śniadeckich, Kamieńskiej, Wesołej, Szewskiej 13 i Klasztornej 11.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziałów nieruchomości,
c) określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfice.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk