Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:21 października 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Halka, Filip, Przybysław
A+ A A-

XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

W dach 27-28.06.2017r. odbył się we Włocławku XI Krajowy Zjazd Delegatów ZŻ WP. Celem Zjazdu było podsumowanie działalności Związku w kadencji 2013-2017r, wybór nowych władz naczelnych na następna kadencję oraz przyjęcie programu działania na lata 2017-2921. Organizatorem Zjazdu był Zarząd Główny ZŻ WP. W Zjeździe uczestniczyło 46 delegatów z 51 wybranych na zjazdach wojewódzkich i rejonowych a w śród nich był delegat z Koła nr 24 ZŻ WP Romuald Podmokły. Zjazd był prawomocny.


Krajowy Zjazd związku zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście m.in. Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisław Czarnecki, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich p. Tomasz Oklejak, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich Tomasz Oklejak, Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP, płk. Zdzisław Przeszłowski.
Zjazd otworzył Prezes Związku gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszek Puchała który serdecznie powitał uczestników Zjazdu i zaproszonych gości. Zaproponował, aby Zjazdowi przewodniczyło jednoosobowe prezydium w osobie kol Józefa Móla. Propozycja została przyjęta przez delegatów.
Minut ciszy uczczono pamięć ubyłych członków Związku, którzy w minionej kadencji odeszli na wieczną wartę.
Sprawozdanie z działalności Związku w ubiegającej kadencji przedstawił Prezes Związku gen. dyw. w st. spocz. dr. Franciszek Puchała.
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Zbigniew Domański, który złożył wniosek o udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawił przewodniczący Jan Gazarkiewicz.
Po merytorycznej dyskusji, w której zabrało głos 18 delegatów, Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu jednomyślnie.


Zgodnie z przyjętym regulaminem obrad Zjazdu, dokonano wyboru Prezesa Związku, 30-osobowego Zarządu Głównego, 7-osobową Główną Komisję Rewizyjną i 8-osobowy Główny Sąd Koleżeński.
Prezesem Związku na X Kadencję został wybrany płk w st. spocz. Marek BIELEC.
Zarząd Główny dokonał wyboru prezydium w składzie:
-wiceprezes ds. socjalno zdrowotnych – Miłosz Biały;
-wiceprezes ds. społecznych – Henryk Budzyński;
- wiceprezes ds. obronnych i bezpieczeństwa – Stanisław Kalski;
-wiceprezes ds. ekonomicznych (skarbnik) – Adam Spychalski;
-sekretarz generalny – Jan Kacprzak;
-członkowie ZG: Romuald Detmer, Józef Mól, Józef Mroczka, Lech Pietrzak i Andrzej Sawicki.
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Eugeniusz Konarski, a Głównego Sądu Koleżeńskiego Grzegorz Niski.


Z kolei nastąpiła bardzo miła uroczystość uhonorowania i wręczenia wysokich odznaczeń związkowych, najbardziej aktywnym członkom Związku , za szczególne zasługi w działalności społecznej i popularyzatorskiej na rzecz Związku.
Następnie projekt Uchwały Programowej XI Krajowego Zjazdu Delegatów przedstawił przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Stanisław Kalski. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, bez zmian.
Zjazd przyjął „Apel XI Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP" do władz państwowych oraz innych instytucji państwowych o zaniechanie wszelkich działań mających na celu dyskredytowanie oraz pozbawienie godności, honoru i praw słusznie nabytych, żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy służyli Ojczyźnie w okresie minionego ustroju politycznego.
Zjazd podjął Uchwałę o nadaniu tytułu „Honorowego Prezesa Związku" gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszkowi Puchale. Certyfikat nadania wręczył Marek Bielec. Ponadto na wniosek Prezydium Zarządu Głównego oraz w uznaniu zasług w realizacji zadań na rzecz ZŻ WP wyróżniono płk. Bogdana Millera tytułem „Człowiek Roku Związku 2016"


Na zakończenie obrad Zjazdu głos zabrał nowo wybrany Prezes, Marek Bielec, który podziękował dotychczasowym władzom Związku i delegatom na XI Krajowy za efektywną pracę i ogromne zaangażowanie na rzecz Związku oraz przekazał pozdrowienia wszystkim członkom i życzył im satysfakcji z pracy społecznej. (Mieczmar)

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk