Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:11 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Cyprian, Olga, Benedykt
A+ A A-

NASZE SPRAWY. WAŻNE DECYZJE ZAPADŁY NA OSTATNIEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

Gmina  planuje rozpoczęcie szeregu inwestycji w 2013 roku, które poprawią wygląd i  funkcjonalność miasta oraz ościennych sołectw. W samych Gryficach przebudowane  zostaną ulice:   Kamienna Brama, Wojska  Polskiego, Piłsudskiego i Armii Krajowej. Budowa dróg i/lub chodników planowana  jest przy ul. Litewskiej, Reymonta i na osiedlu XXX-lecia. Ponadto, powstaną  nowe place zabaw przy ulicach: Leśnej, Akacjowej i Śniadeckich. Na terenie  Gimnazjum Nr 1, od strony ul. Piłsudskiego zostanie wykonane nowe ogrodzenie, a  przy ul. J. Dąbskiego – wiata przystankowa. Gmina rozbuduje również oświetlenie  przy ul. Spacerowej, Gdyńskiej, Wałowej, Sosnowej, Leśnej i w Niekładziu, na  czym szczególnie zależało mieszkańcom. Część finansów gminnych przeznaczone  będzie na przygotowanie i uzbrajanie terenu. Dwa gimnazja również zostały  uwzględnione w planie inwestycyjnym.

„Jedynka” będzie miała zmodernizowaną  kotłownię, a „Dwójka” nową bieżnię  i  rzutnię na Orliku. Szerokopasmowy Internet w tym roku będzie kosztował 1 236  292, 10 zł. Oprócz tego zagospodarowany będzie teren przy Baszcie Prochowej i  utwardzony plac przy ul. Gdyńskiej. Dla OSP Gryfice zakupiony zostanie nowy  zestaw hydrauliczny. Inwestycje w  sołectwach obejmą głównie infrastrukturę. W Borzyszewie planowana jest  przebudowa istniejącej drogi z nawierzchni żużlowej na nawierzchnię z kostki  brukowej Polbruk wraz z chodnikiem i odwodnieniem, a na odcinku Świeszewo –  Ościęcin wykonany przepust.  Poza tym,  planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej zasilającej budynki mieszkalne z  nowej studni w ujęcie wody w Sokołowie, altany w Rzęsinie, sztucznego boiska w  Prusinowie oraz punktów świetlnych w: Barkowie, Jasielu, Ościęcinie, Otoku,  Sikorach, Świeszewie i Zaleszczycach. W Kukaniu, na budynku świetlicy  wymienione będzie pokrycie dachowe, w Otoku zbudowana nowa świetlica wiejska, a  w Stawnie – rozbudowa i przebudowa istniejącej świetlicy.

Zmiany  dotyczące spółek gminnych            

Duże  innowacje finansowe pojawiły się w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej.  Zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracownikom, wynagrodzenia roczne, składki na  ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Ostatecznie odjęto 87 748 zł środków  obrotowych. Jednocześnie zakład obowiązany jest wpłacić do budżetu gminy kwotę  545 933, 91 maksymalnie do końca czerwca. Ponadto, nowe taryfy za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nie zostały zatwierdzone  przez radę. Od tej pory  Rada Miejska będzie również ustalać w budżecie gminy wysokość kosztów  utrzymania zasobu mieszkaniowego ze środków pochodzących z czynszów i dochodów  własnych.   Oznacza to, że wpływy z  czynszów mieszkaniowych będą jednoznacznie przypisane gminie, która kontroluje  ich wielkość. W uwarunkowaniach formalno-prawnych znajduje się zapis: wieloletni  program gospodarowania daje podstawę do wprowadzenia podwyżek stawek  czynszowych. Czynsz z majątku komunalnego jest źródłem pokrycia kosztów  utrzymania bieżącego zasobu mieszkaniowego gminy, jak również źródłem  finansowania działań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych.

Gmina  zaopiekuje się bezdomnymi zwierzętami

Dobrą  wiadomością jest to, że przyjęto program przeciwdziałania bezdomności zwierząt  domowych w gminie Gryfice na rok 2013. Gmina będzie wspierać finansowo adopcję  i kastrację/sterylizację. Zaostrzą się przepisy związane z postępowaniem ze  zwierzętami. Wskutek tego mieszkańcy będą bezpieczniejsi, właściciele pod kontrolą,  a same zwierzęta – humanitarnie traktowane. Podjęta zostanie również ścisła  współpraca ze schroniskiem w Sosnowicach i zorganizowane tymczasowe  przytulisko. Szczegółowy sposób opieki został opracowany w Programie przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w gminie  Gryfice na rok 2013.

Facebook

Facebook

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk