Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:11 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Cyprian, Olga, Benedykt
A+ A A-

Konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-002/16 ogłaszany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Czytaj dalej...
Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego oraz przygotowanie materiałów do edukacji młodzieży na poziomie szkoły średniej. Oferty należy składać do 4 listopada 2016 r.

Ogłoszone konkursy:

  1. 2.3 Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego
  2. 2.3 Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – przygotowanie materiałów do edukacji młodzieży na poziomie szkoły średniej
Czytaj dalej...

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia

Czytaj dalej...

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia. Oferty należy składać do 7 listopada 2016 r.

Realizacja przedsięwzięcia: Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-30 grudnia 2016 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2016 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. (liczy się data wpływu do kancelarii)

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

(Kancelaria Ogólna)

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 10.30 w Centrum Konferencyjnym UOKiK.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Czytaj dalej...

KONKURS DLA SZKÓŁ "WZOROWA ŁAZIENKA"

Nadrzędnym celem naszego programu jest poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie najmłodszych.

Jak to robimy?

Fundujemy zwycięskim szkołom generalny remont szkolnej łazienki o wartości 30 000 zł, a 200 wyróżnionym szkołom roczny zapas produktów Domestos.


Więcej informacji: https://www.wzorowalazienka.pl/naszamisja

Czytaj dalej...

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na „Dzień informacyjny na temat Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020  w Programach Transnarodowych i Międzyregionalnym”. Współorganizatorem spotkania, które odbędzie się 26 października 2016 w Szczecinie, jest Ministerstwo Rozwoju. 

Czytaj dalej...

PO WER 2.10- WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY

Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16 Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych Działanie/Typ operacji Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty Termin naboru wnioskówod 31 października 2016 r. do 5 grudnia 2016 r.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma pięć projektów – jeden na każdą z pięciu grup e-materiałów dydaktycznych określonych w Regulaminie konkursu.

więcej informacji: https://www.power.gov.pl/nabory/210-wysoka-jakosc-systemu-oswiaty-7/

Czytaj dalej...

RUSZYŁA V EDYCJA KONKURSU "SPÓŁDZIELNIA POMYSŁÓW"

Zgłoś projekt sąsiedzki i wygraj do 10 000 zł

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów" 

Czytaj dalej...

Szef Kancelarii Senatu działając na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w związku z art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku:

Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk