Logo
Wydrukuj tę stronę

Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Gryfice! Zobacz czy będziesz mógł wymienić piec lub kocioł węglowy?

Gmina Gryfice informuje, że zamierza przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, w ramach którego możliwa jest wymiana pieców węglowych oraz kotłów C.O na nowoczesne źródła ciepła. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W przypadku, gdy Gmina Gryfice otrzyma dofinansowanie, z projektu będą mogły skorzystać:
- osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych albo mieszkań w domach wielorodzinnych (z wykluczeniem nowo wybudowanych)
- najemcy mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu)
- wszystkie mieszkania muszą być zlokalizowane na obszarze Gminy Gryfice
- osoby zakwalifikowane do projektu na podstawie ankiet, a także spełniające warunki regulaminu konkursu będą mogły otrzymać grant w wysokości rzeczywistych, poniesionych kosztów, ale maksymalnie do 7500 zł brutto.
Burmistrz Gminy Gryfice zachęca do składania ankiet, które pozwolą na dokładne oszacowanie potrzeb mieszkańców związanych z wymianą pieców węglowych i kotłów CO na nowoczesne źródła energii cieplnej. Ankiety są podstawą o ubieganie się przez gminę o dofinansowanie w ramach programu. Realizacja programu jest zależna o otrzymania grantu przez Gminę Gryfice.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety, którą można pobrać w załaczeniu.


Ankiety po pobraniu ze strony i wypełnieniu można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach pok. 103 w dniach 3.07 – 22.07. 2019. Ankiety będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00
Założenia ogólne PROGRAMU:
dotacja (grant) dotyczy wyłącznie osób fizycznych (właścicieli lokalu) i udzielana jest niezależnie od dochodów na członka rodziny,
Mieszkaniec Gminy po złożeniu wniosku do Urzędu Gminy, spełnieniu wszystkich warunków udzielania dotacji podpisze umowę z Burmistrzem Gminy Gryfice, następnie we własnym zakresie i własnym staraniem wykona i opłaci planowane przedsięwzięcia. Po zakończeniu inwestycji, zgodnie z treścią umowy, przekazana zostanie dotacja (grant).
osoby fizyczne mogą przystąpić wyłącznie do jednego projektu. Projekty kierowane są do osób, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze.
Wykluczeniu z PROGRAMU podlegają m.in.:
budynki nowo wybudowane.
działania, które zostały już zrealizowane, bądź ich realizacja została rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Burmistrzem Gminy Gryfice na przyznanie dofinasowania (grantu),
budynki mieszkalne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza


Osoby do kontaktu:
Katarzyna Młynarska tel. 91 38 53 243
Małgorzata Bęgowska tel. 91 38 53 252
Sylwia Zielińska – Poźniak tel. 91 38 53 209

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk