Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:25 lutego 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd
A+ A A-

Informacja - Dobry start 300 dla ucznia.

W związku ze zbliżającą się datą 1 lipca 2019r. i rozpoczęciem przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start informuję, że akty prawne regulujące ww. świadczenie pozostają niezmienne, aktualne i obowiązujące.
W związku z powyższym realizacja świadczenia dobry start od lipca 2019r. z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019r. roku szkolnego 2019/2020 odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. Wzór wniosku pozostaje bez zmian.


Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:- przez dziecko lub osobę ucząca się 20. roku życia;
- 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
- 20. roku życia przez dziecko lub osobę/ uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia;
Ilekroć w ww rozporządzeniu jest mowa o szkole oznacza to: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy.

Świadczenie będzie wypłacane na wniosek:
- rodzica,
- opiekuna prawnego,
- opiekuna faktycznego dziecka (przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie,
opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła  z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
- rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
- osobie uczącej się (czyli pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą).
W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka , świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
W przypadku, gdy dziecko , zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.
Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego,

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.
Organ właściwy będzie przesyłać wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informować go będzie o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Wnioski złożone po upływie ww terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry stary osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie ( np. przerwanie przez dziecko nauki w szkole).
Osoba która pobierze nienależnie świadczenie dobry start , jest obowiązana do jego zwrotu.
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów podmiot realizujący świadczenie dobry start wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub złożenia wymaganych dokumentów.
Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w budynku Urzędu Miejskiego w Ośrodku Pomocy Społecznej, Plac Zwycięstwa 37, parter - pokój Nr 17
W okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do 31 października 2019 r. wnioski przyjmowane będą :
poniedziałek, wtorek , środa w godzinach od 7.30 do 13.00
czwartek, piątek w godzinach 11.00 do 16.00

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk