Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:25 lutego 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd
A+ A A-

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• nieodpłatnego przekazania do użytkowania chodnika w pasie zieleni przy ul. Podgórnej 3 w Gryficach dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach,
• nieodpłatnego przekazania do użytkowania chodnika jednostronnego przy ul. Podgórnej w Gryficach (dz. nr 100) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach.

1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• przyznania nagród Burmistrza Gryfic,
• zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2013 rok,
• przeprowadzenia konsultacji społecznych,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) położonej w miejscowości Borzyszewo, ul. Owocowa Gmina Gryfice,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) położonej w miejscowości Borzyszewo, ul. Owocowa Gmina Gryfice,
• powołania komisji dla wyboru oferty na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego.

1. Przyjąłem 4 interesantów.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 8, Dz. Nr 103 i 246/2 przy ul. Starogrodzkiej,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) położonej w miejscowości Ościęcin Gmina Gryfice,
• powołania komisji dla wyboru oferty na świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym
i zagranicznym,
• powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na opublikowanie na łamach gazety wyciągów z ogłoszeń Burmistrza Gryfic dot. przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu użytkowego oraz nieruchomości gruntowych i zawiadomienia o wywieszeniu wykazów (WNOŚ.271.16.2013.AB
i WNOŚ.271.17.2013.AB),
• nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonych w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 5 miasto Gryfice przy ul. Ks. St Ruta,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) położonej w miejscowości Górzyca Gmina Gryfice,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) położonej w miejscowości Górzyca Gmina Gryfice.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej.

1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2013 rok,
• ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 77/8 o powierzchni 394 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym, dobudówką i budynkami gospodarczymi, położoną przy ul. Klasztornej 11, w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
• obniżenia ceny sprzedaży gruntu stanowiącego działkę nr 80/29 o powierzchni 161 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 54 m2 z oficyną, położoną przy ul. Szewskiej 12 w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
• obniżenia ceny sprzedaży gruntu stanowiącego działkę nr 80/28 o powierzchni 298 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położoną przy ul. Szewskiej 13 w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
• powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Plac Zwycięstwa 1,
• powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Śniadeckich, Jana Dąbskiego, Kamieńskiej, Szewskiej i Klasztornej.

1. Przyjąłem 4 interesantów.
2. Odbyłem spotkanie z kierownictwem ZGK. Celem spotkania była analiza przeprowadzonej kontroli w tym zakładzie.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) położonej w miejscowości Przybiernówko Gmina Gryfice,
• ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4 w 2014 roku.

1. Uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym z osobami samotnymi Gminy Gryfice.

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok,
• zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2013 rok.

1. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem aneks do umowy
o współfinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Otoku.
2. Wydałem zarządzenie w sprawie:
• bezpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gryficach.

1. Uczestniczyłem w Sesji Rady Miejskiej.
2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do przyjmowania wniosków i prowadzenia postępowania z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
• przekazania projektora Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach,
• wyznaczenia I Zastępcy Burmistrza Gryfic,
• zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok,
• nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 1 Dz. Nr 399/1 przy ul. Bursztynowej.

1. Umowa notarialna w kancelarii w Trzebiatowie.
2. Umowa notarialna w kancelarii w Szczecinie.
3. Wydałem zarządzenia w sprawach:
• zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2013 rok,
• powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie usług weterynaryjnych oraz gotowości technicznej i eksploatacji sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonywania usług na potrzeby bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Gryfice,
• powołania komisji do likwidacji dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz mapy dla budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Niepodległości, ul. Wojska Polskiego i ul. Broniszewskiej, budowy świetlicy wiejskiej w m. Lubieszewo, projekty budowy wiat ogrodowych w m. wiejskich, budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach wiejskich, dokumentacji na modernizację świetlic wiejskich w m. Grądy i Świeszewo.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach,
b) Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Pływalni,
c) zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:
a) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości,
b) powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie demontażu, usunięcia azbestu z terenu gminy Gryfice,
c) zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok,
d) nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci wodociągowej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi oraz studni wraz z zasilaniem elektrycznym w m. Sokołów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach
w likwidacji,
e) nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci wodociągowej
w rejonie ulicy Ogrodowej i Zdrojowej w Gryficach dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji.

1. Wydałem zarządzenie w sprawie:
a) rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym oraz udziału do 1/11 części w nieruchomości gruntowej położonej w m. Borzyszewo, Gmina Gryfice.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk